حسین رفیع
16/آوریل/2012
دریاچه مازندران، مجموعه امنیتی منطقه‌ای,دانلود مقاله روح الله تقی نژاد

انگیزه‌ها و بازدارنده‌های برجسته در مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای دریاچۀ مازندران اکسپت و چاپ شده در فصلنامۀ علمی و پژوهشی راهبرد دفاعی

مقاله برآن است تا با بررسی مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های همکاری منطقه‌ای، بر جایگاه عوامل اقتصادی، بویژه عامل بایسته‌های انرژی‌محور، بعنوان برجسته‌ترین انگیزه برای تکوین «مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای دریاچۀ مازندران» تأکید نموده و همچنین، چالش چگونگی پذیرش و وحدت آرا برای تحکیم رژیم حقوقی دریاچۀ مازندران را بمثابۀ مهمترین عامل بازدارنده برای مجموعۀ امنیتی یادشده، تبیین نماید.