مقاله کوزوو
02/دسامبر/2010
مقاله جنگ بوسنی

Bosnian War نوشتاری پیرامون جنگ بوسنی

تقسیم جهان به دو بخش «خودی» و «بیگانه» و انتساب ارزشهای مثبت و منفی به این دو بخش، پدیده ای آشنا و متأسفانه بسیار رایج است. در این نوشتار سعی داریم تا پس از بررسی ریشه های خصومت تاریخی منطقه بالکان به جنبش اسلامی مردم مسلمان بوسنی بپردازیم و در پایان چالش های فراروی مسلمانان امروز اروپا خواهد آمد.