رابطه توسعه و امنیت
25/ژوئن/2013
رابطه توسعه و امنیت,دانلود کتاب روح الله تقی نژاد

پیوند توسعه و امنیت؛ با تأکید بر دیدگاههای مکاتب امنیت‌پژوهی کتاب برآمده از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد من

 نظریات جدیدتر امنیت‌‌پژوهی بجای پای فشردن و برجسته نمودن نهاد دولت یا رژیم، همچون خاستگاه امنیت، به «فردمحوری» و «انسان‌‌محوری»، چونان خاستگاه امنیت روی آورده‌اند و در روبرو نیز نظریات واپسین‌تر توسعه هم دیگر نه تنها به رشد اقتصادی و یا دیگر ابعاد رسمی رشد و توسعه، که به «توسعۀ انسانی» و فراهم‌‌آوری رشد و شکوفایيِ رفاه و کمال آدمی می‌‌اندیشند. در این نوشتار؛ پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظریات چندگانۀ مطالعات امنیتی، پیوندهای دوسویۀ امنیت و توسعه را به بحث خواهیم نشست.